Artiste Noritoshi Hirakawa

Noritoshi Hirakawa (*1960, JP)